• Rejestracja
vBHELP.pl - polskie wsparcie vBulletin


Użytkownik odwiedzający witrynę vBHelp.pl zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

§1. Definicje
Usługodawca – firma „MXK” z siedzibą w Jarosławcu, która za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.vbhelp.pl prowadzi portal informacyjny oraz forum dyskusyjne.Użytkownik – osoba fizyczna lub firma odwiedzająca witrynę Usługodawcy.

§2. Postanowienia ogólne
Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta odwiedzającego witrynę należącą do Usługodawcy lub dane osobowe przekazywane drogą poczty elektronicznej.Użytkownik korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych.Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Użytkownika jak również do ich zmiany.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§3. Gromadzenie danych
Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z §2.Usługodawca informuje również o tym, że korzystając z serwisów Usługodawcy, będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej oraz wszelkich innych danych gromadzonych w systemie Google Analytics.Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą których będą wyświetlane serwisy Usługodawcy, mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki „cookies”) jak również informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.

§4. Bezpieczeństwo przechowywanych danych
Usługodawca informuje, że dane Użytkownika podczas wykonywania niektórych operacji są chronione szyfrowanym połączeniem SSL potwierdzone certyfikatem marki RapidSSL.Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkimi dostępnymi środkami jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§5. Przetwarzanie danych
Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia poprawnego przeglądania serwisu jak również w celach identyfikacyjnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§6. Zmiana danych
Użytkownik, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość ich samodzielnej zmiany w swoim panelu ustawień. Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane.

§7. Usunięcie danych
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@vbhelp.pl .Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych osobowych celem ich przekazania danych Klienta w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organów państwowych.

§8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.
Chmurka.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67