Chciałbym żeby w ogólnym widoku forum była tylko jedna Tabela: Tematów / Postów zamiast ich dówch. I wyniki w postaci np. 125 / 350.
Sam raczej tego nie ogarne. Prosił bym o zajrzenie w forumdisplay, bo chyba ta tatemplatka jest do przerobienia.

Kod php:
$stylevar[htmldoctype]
<
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="$stylevar[textdirection]lang="$stylevar[languagecode]">
<
head>
$headinclude
<title>$foruminfo[title_clean]<if condition="$pagenumber>1"> - <phrase 1="$pagenumber">$vbphrase[page_x]</phrase></if> - $vboptions[bbtitle]</title>
<if 
condition="$show['inlinemod']"><script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_inlinemod.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script></if>
</head>
<body>
$header
$navbar

<if condition="$show['forumslist']">
<!-- sub-forum list  -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">$vbphrase[subforums]<span class="normal"> : $foruminfo[title]</span></td>
    <if condition="$show['forumsearch']">
    <td class="vbmenu_control" id="forumsearch.subforums" nowrap="nowrap"><a href="search.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[search_this_forum]</a> <if condition="$show['quicksearch']"><script type="text/javascript"> vbmenu_register("forumsearch.subforums"); </script></if></td>
    </if>
</tr>
</table>
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
    <tr align="center">
      <td class="thead">&nbsp;</td>
      <td class="thead" width="100%" align="$stylevar[left]">$vbphrase[forum]</td>
      <td class="thead">$vbphrase[last_post]</td>
      <td class="thead">$vbphrase[threads]</td>
      <td class="thead">$vbphrase[posts]</td>
      <if condition="$vboptions[showmoderatorcolumn]">
      <td class="thead">$vbphrase[moderator]</td>
      </if>
    </tr>
</thead>
$forumbits
</table>
<br />
<!-- / sub-forum list  -->
</if>

<if condition="$show['threadslist']">
<!-- threads list  -->

<form action="inlinemod.php?forumid=$forumid" method="post" id="inlinemodform">
<input type="hidden" name="url" value="$url" />
<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
<input type="hidden" name="forumid" value="$forumid" />

<!-- controls above thread list -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-bottom:3px">
<tr valign="bottom">
    <td class="smallfont"><if condition="$show['newthreadlink']"><a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a><else />&nbsp;</if></td><br />
    <if condition="$pagenav"><td align="$stylevar[right]">$pagenav</td></if>
</tr>
</table>
<!-- / controls above thread list -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-bottom-width:0px">
<tr>
    <td class="tcat" width="100%">$vbphrase[threads_in_forum]<span class="normal"> : $foruminfo[title]</span></td>
    <td class="vbmenu_control" id="forumtools" nowrap="nowrap"><a href="$show[nojs_link]#goto_forumtools" rel="nofollow">$vbphrase[forum_tools]</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("forumtools"); </script></td>
    <if condition="$show['forumsearch']">
    <td class="vbmenu_control" id="forumsearch" nowrap="nowrap"><if condition="$show['quicksearch']"><a href="$show[nojs_link]#goto_forumsearch" rel="nofollow">$vbphrase[search_this_forum]</a> <script type="text/javascript"> vbmenu_register("forumsearch"); </script><else /><a href="search.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[search_this_forum]</a></if></td>
    </if>
</tr>
</table>

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" id="threadslist">
<tbody>
$announcebits
<tr>
<if condition="$show['search_engine']">
    <if condition="$show['threadicons']">
        <td class="thead" colspan="2">&nbsp;</td>
    <else />
        <td class="thead">&nbsp;</td>
    </if>
    <td class="thead" width="100%">
        <if condition="$show['threadratings']"><span style="float:$stylevar[right]">$vbphrase[rating]</span></if>
        $vbphrase[thread] / $vbphrase[thread_starter]
    </td>
    <td class="thead" width="150" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap">$vbphrase[last_post]</span></td>
    <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap">$vbphrase[replies]</span></td>
    <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap">$vbphrase[views]</span></td>
<else />
    <if condition="$show['threadicons']">
        <td class="thead" colspan="2">&nbsp;</td>
    <else />
        <td class="thead">&nbsp;</td>
    </if>
    <td class="thead" width="100%">
        <if condition="$show['threadratings']"><span style="float:$stylevar[right]"><a href="$sorturl&amp;order=desc&amp;sort=voteavg" rel="nofollow">$vbphrase[rating]</a> $sortarrow[voteavg]</span></if>
        <a href="$sorturl&amp;order=asc&amp;sort=title" rel="nofollow">$vbphrase[thread]</a> $sortarrow[title] /
        <a href="$sorturl&amp;order=asc&amp;sort=postusername" rel="nofollow">$vbphrase[thread_starter]</a> $sortarrow[postusername]
    </td>
    <td class="thead" width="150" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap"><a href="$sorturl&amp;order=desc&amp;sort=lastpost" rel="nofollow">$vbphrase[last_post]</a> $sortarrow[lastpost]</span></td>
    <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap"><a href="$sorturl&amp;order=desc&amp;sort=replycount" rel="nofollow">$vbphrase[replies]</a> $sortarrow[replycount]</span></td>
    <td class="thead" align="center" nowrap="nowrap"><span style="white-space:nowrap"><a href="$sorturl&amp;order=desc&amp;sort=views" rel="nofollow">$vbphrase[views]</a> $sortarrow[views]</span></td>

    <if condition="$show['inlinemod']">
        <if condition="$show['popups']">
            <td class="vbmenu_control" id="imod" align="center" title="$vbphrase[moderation]"> <script type="text/javascript"> vbmenu_register('imod'); </script> </td>
        <else />
            <td class="thead" align="center">
                <input type="checkbox" name="allbox" id="checkall_all" title="$vbphrase[check_uncheck_all]" onclick="inlineMod.check_all()" />
            </td>
        </if>
    </if>
</if>
</tr>
</tbody>

<if condition="$show['threads']">
    <!-- show threads -->
    <tbody id="threadbits_forum_$foruminfo[forumid]">
    <if condition="$show['stickies']">
    $threadbits_sticky
    </if>
    $threadbits
    </tbody>
    <!-- end show threads -->
<else />
    <!-- show no threads message -->
    <tbody>
    <tr>
        <td class="alt1" colspan="$foruminfo[bottomcolspan]" align="center">
            <div style="padding: 16px">
                <if condition="$show['noposts']"><strong>$vbphrase[no_posts_in_this_forum]</strong><else /><strong><phrase 1="$daysprune">$vbphrase[no_posts_last_x_days_forum]</phrase></strong><br />
                <span class="smallfont">$vbphrase[try_controls_below_for_older_posts]</span></if>
            </div>
        </td>
    </tr>
    </tbody>
    <!-- end show no threads message -->
</if>
</table>
<div class="dcc"><div class="dcg"></div><div class="dcd"></div></div>
<!-- controls below thread list -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="margin-top:3px">
<tr valign="top">
    <td class="smallfont"><if condition="$show['newthreadlink']"><a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a><else />&nbsp;</if></td>
    <if condition="$show['pagenav'] OR $show['inlinemod']">
        <td align="$stylevar[right]">$pagenav
        <if condition="$show['inlinemod']">
            <div class="smallfont" style="text-align:$stylevar[left]; white-space:nowrap; float:$stylevar[right]">
            <if condition="$show['pagenav']"><br /></if><strong>$vbphrase[moderation]</strong><br />
            <select name="do">
                <if condition="$show['deletethread'] OR $show['spamctrls'] OR $show['openthread'] OR $show['approvethread'] OR $show['movethread'] OR $template_hook['inlinemod_thread_bottom']">
                <optgroup label="$vbphrase[option]">
                    <if condition="$show['deletethread']">
                    <option value="deletethread">$vbphrase[delete_threads]</option>
                    <option value="undeletethread">$vbphrase[undelete_threads]</option>
                    </if>
                    <if condition="$show['spamctrls']">
                    <option value="spamthread">$vbphrase[delete_threads_as_spam]</option>
                    </if>
                    <if condition="$show['openthread']">
                    <option value="open">$vbphrase[open_threads]</option>
                    <option value="close">$vbphrase[close_threads]</option>
                    </if>
                    <if condition="$show['approvethread']">
                    <option value="approvethread">$vbphrase[approve_threads]</option>
                    <option value="unapprovethread">$vbphrase[unapprove_threads]</option>
                    </if>
                    <if condition="$show['movethread']">
                    <option value="stick">$vbphrase[stick_threads]</option>
                    <option value="unstick">$vbphrase[unstick_threads]</option>
                    <option value="movethread">$vbphrase[move_threads]</option>
                    <option value="mergethread">$vbphrase[merge_threads]</option>
                    </if>
                    $template_hook[inlinemod_thread_bottom]
                </optgroup>
                </if>
                <optgroup label="____________________">
                    <option value="viewthread">$vbphrase[view_selected_threads]</option>
                    <option value="clearthread">$vbphrase[clear_thread_list]</option>
                </optgroup>
            </select><input type="submit" class="button" id="inlinego" value="$vbphrase[go]" />
            </div>
            <script type="text/javascript">
            <!--
            inlineMod = new vB_Inline_Mod('inlineMod', 'thread', 'inlinemodform', '$vbphrase[go_x]');
            //-->
            </script>
        </if>
        </td>
    </if>
</tr>
</table>
<!-- / controls below thread list -->

</form>
<br />

$ad_location[ad_forumdisplay_afterthreads]

<!-- Active Users in this Forum (and sub-forums) and Moderators -->

<form action="forumdisplay.php" method="get">
<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
<input type="hidden" name="f" value="$forumid" />
<input type="hidden" name="page" value="$pagenumber" />
<input type="hidden" name="pp" value="$perpage" />

<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
    <td class="tcat">$vbphrase[display_options]</td>
    <if condition="$show['activeusers']">
    <td class="tcat" nowrap="nowrap">$vbphrase[currently_active_users]</td>
    </if>
    <if condition="$show['moderators']">
    <td class="tcat">$vbphrase[moderators]</td>
    </if>
</tr>
<tr>
    <td class="thead"><phrase 1="$limitlower" 2="$limitupper" 3="$totalthreads">$vbphrase[showing_threads_x_to_y_of_z]</phrase></td>
    <if condition="$show['activeusers']">
    <td class="thead">$totalonline (<phrase 1="$numberregistered" 2="$numberguest">$vbphrase[x_members_y_guests]</phrase>)</td>
    </if>
    <if condition="$show['moderators']">
    <td class="thead">$vbphrase[moderators] : $totalmods</td>
    </if>
</tr>
<tr valign="top">
    <td class="alt1">

        <table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0">
        <tr valign="bottom">
            <td class="smallfont" style="padding-$stylevar[right]:$stylevar[cellpadding]px">
                <div><label for="sel_sort">$vbphrase[sorted_by]</label></div>
                <select name="sort" id="sel_sort">
                    <option value="title" $sort[title]>$vbphrase[thread_title]</option>
                    <option value="lastpost" $sort[lastpost]>$vbphrase[last_post_time]</option>
                    <option value="dateline" $sort[dateline]>$vbphrase[thread_start_time]</option>
                    <option value="replycount" $sort[replycount]>$vbphrase[number_of_replies]</option>
                    <option value="views" $sort[views]>$vbphrase[number_of_views]</option>
                    <option value="postusername" $sort[postusername]>$vbphrase[thread_starter]</option>
                    <if condition="$show['threadratings']"><option value="voteavg" $sort[voteavg]>$vbphrase[thread_rating]</option></if>
                </select>
            </td>
            <td class="smallfont" style="padding-$stylevar[right]:$stylevar[cellpadding]px">
                <div><label for="sel_order">$vbphrase[sort_order]</label></div>
                <select name="order" id="sel_order">
                    <option value="asc" $order[asc]>$vbphrase[ascending]</option>
                    <option value="desc" $order[desc]>$vbphrase[descending]</option>
                </select>
            </td>
            <td class="smallfont">
                <div><label for="sel_daysprune">$vbphrase[from_the]</label></div>
                <select name="daysprune" id="sel_daysprune">
                    <option value="1" $daysprunesel[1]>$vbphrase[last_day]</option>
                    <option value="2" $daysprunesel[2]>$vbphrase[last_2_days]</option>
                    <option value="7" $daysprunesel[7]>$vbphrase[last_week]</option>
                    <option value="10" $daysprunesel[10]>$vbphrase[last_10_days]</option>
                    <option value="14" $daysprunesel[14]>$vbphrase[last_2_weeks]</option>
                    <option value="30" $daysprunesel[30]>$vbphrase[last_month]</option>
                    <option value="45" $daysprunesel[45]>$vbphrase[last_45_days]</option>
                    <option value="60" $daysprunesel[60]>$vbphrase[last_2_months]</option>
                    <option value="75" $daysprunesel[75]>$vbphrase[last_75_days]</option>
                    <option value="100" $daysprunesel[100]>$vbphrase[last_100_days]</option>
                    <option value="365" $daysprunesel[365]>$vbphrase[last_year]</option>
                    <option value="-1" $daysprunesel[all]>$vbphrase[beginning]</option>
                </select>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="bottom">
            <td class="smallfont" colspan="2">
            <if condition="$prefix_options">
                <div><label for="sel_prefixid">$vbphrase[prefix]</label></div>
                <select name="prefixid" id="sel_prefixid">
                    <option value=""$prefix_selected[any]>$vbphrase[any_prefix_meta]</option>
                    <option value="-1"$prefix_selected[none]>$vbphrase[no_prefix_meta]</option>
                    $prefix_options
                </select>
            <else />
                &nbsp;
            </if>
            </td>
            <td class="smallfont" align="$stylevar[right]" style="padding-top:$stylevar[cellpadding]px">
                <input type="submit" class="button" value="$vbphrase[show_threads]" />
            </td>
        </tr>
        </table>

    </td>
    <if condition="$show['activeusers']">
    <td class="alt1"><div class="smallfont">$activeusers</div></td>
    </if>
    <if condition="$show['moderators']">
    <td class="alt1"><div class="smallfont">$moderatorslist&nbsp;</div></td>
    </if>
</tr>
</table>
<div class="dcc"><div class="dcg"></div><div class="dcd"></div></div>
</form>
<!-- End Active Users in this Forum (and sub-forums) and Moderators -->

<if condition="$show['popups']">
<br />
<!-- popup menu contents -->


<!-- forum tools menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="forumtools_menu" style="display:none">
<form action="moderator.php?f=$forumid" method="post" name="forumadminform">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr><td class="thead">$vbphrase[forum_tools]<a name="goto_forumtools"></a></td></tr>
    <if condition="$show['newthreadlink']"><tr><td class="vbmenu_option"><a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[post_a_new_thread]</a></td></tr></if>
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow" onclick="return mark_forum_read($foruminfo[forumid]);">$vbphrase[mark_this_forum_read]</a></td></tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option">
        <if condition="$show['subscribed_to_forum']">
            <a href="subscription.php?$session[sessionurl]do=removesubscription&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[unsubscribe_from_this_forum]</a>
        <else />
            <a href="subscription.php?$session[sessionurl]do=addsubscription&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[subscribe_to_this_forum]</a>
        </if>
        </td>
    </tr>
    <tr><td class="vbmenu_option"><a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[parentid]" rel="nofollow">$vbphrase[view_parent_forum]</a></td></tr>
    <if condition="$show['adminoptions']">
    <tr>
        <td class="thead">$vbphrase[admin_tools]<a name="goto_forumadmin"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
        <if condition="$show['post_queue']"><div><label for="fa_mpo"><input type="radio" name="do" id="fa_mpo" value="modposts" checked="checked" />$vbphrase[view_posts_queue]</label></div></if>
        <if condition="$show['attachment_queue']"><div><label for="fa_mat"><input type="radio" name="do" id="fa_mat" value="modattach" />$vbphrase[view_attachment_queue]</label></div></if>
        <if condition="$show['mass_move']"><div><label for="fa_mov"><input type="radio" name="do" id="fa_mov" value="move" />$vbphrase[massmove_threads]</label></div></if>
        <if condition="$show['mass_prune']"><div><label for="fa_prn"><input type="radio" name="do" id="fa_prn" value="prune" />$vbphrase[massprune_threads]</label></div></if>
        <if condition="$show['addmoderator']">
        <div><label for="fa_amd"><input type="radio" name="do" id="fa_amd" value="addmoderator" />$vbphrase[add_moderator]</label></div>
        </if>
        <if condition="$show['post_new_announcement']">
        <div><label for="fa_pan"><input type="radio" name="do" id="fa_pan" value="postannouncement" />$vbphrase[post_new_announcement]</label></div>
        </if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite" align="center">
            <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
            <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
            <input type="hidden" name="f" value="$forumid" />
            <input type="submit" class="button" value="$vbphrase[perform_action]" />
        </td>
    </tr>
    </if>
    </table>
</form>
</div>
<!-- / forum tools menu -->

<!-- inline mod menu -->
<if condition="$show['inlinemod']">
    <div class="vbmenu_popup" id="imod_menu" style="display:none" align="$stylevar[left]">
        $threadadmin_imod_menu_thread
    </div>
</if>
<!-- / inline mod menu -->

<!-- / popup menu contents -->
<else />
<!-- controls for non-popup browsers -->


<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
<tr>
    <td class="thead">$vbphrase[forum_tools]<a name="goto_forumtools"></a></td>
    <td class="thead">$vbphrase[search_this_forum]<a name="goto_forumsearch"></a></td>
</tr>
<tr valign="top">
    <!-- forum tools -->
    <td class="alt1">
        <div class="smallfont">
            <div><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/subscribe.gif" alt="$vbphrase[mark_this_forum_read]" vspace="1" /> <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]do=markread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[mark_this_forum_read]</a></div>
            <if condition="$show['member']"><div><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/subscribe.gif" alt="$vbphrase[subscription]" vspace="1" />
                <if condition="$show['subscribed_to_forum']">
                    <a href="subscription.php?$session[sessionurl]do=removesubscription&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[unsubscribe_from_this_forum]</a>
                <else />
                    <a href="subscription.php?$session[sessionurl]do=addsubscription&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow">$vbphrase[subscribe_to_this_forum]</a>
                </if>
            </div></if>
            <div><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/subscribe.gif" alt="$vbphrase[view_parent_forum]" vspace="1" /> <a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$foruminfo[parentid]" rel="nofollow">$vbphrase[view_parent_forum]</a></div>
        </div>
    </td>
    <!-- / forum tools -->

    <!-- search this forum -->
    <td class="alt1">
    <form action="search.php?do=process" method="post">
    <div class="smallfont">
        <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
        <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
        <input type="hidden" name="do" value="process" />
        <input type="hidden" name="forumchoice[]" value="$forumid" />
        <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
        <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
        <strong>$vbphrase[search_this_forum]</strong> :<br />
        <input type="text" class="bginput" name="query" size="20" style="width:175px" />$gobutton<br />
        <a href="search.php?$session[sessionurl]f=$forumid" rel="nofollow">$vbphrase[advanced_search]</a>
    </div>
    </form>
    </td>
    <!-- / search this forum -->
</tr>
</table>
<br />


<!-- / controls for non-popup browsers -->
</if>

<if condition="$show['ajax_js']">
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_threadslist.js?v=$vboptions[simpleversion]"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
    vB_AJAX_Threadlist_Init('threadslist');
    var titlemaxchars = parseInt("$vboptions[titlemaxchars]");
    //-->
    </script>
</if>

<!-- ############## END THREADS LIST ##############  -->
</if>

$forumhome_markread_script

<if condition="$show['popups'] AND $show['forumsearch']">
<!-- forum search menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="forumsearch_menu" style="display:none">
<form action="search.php?do=process" method="post">
    <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
    <tr>
        <td class="thead">$vbphrase[search_this_forum]<a name="goto_forumsearch"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
            <input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />
            <input type="hidden" name="do" value="process" />
            <input type="hidden" name="forumchoice[]" value="$forumid" />
            <input type="hidden" name="childforums" value="1" />
            <input type="hidden" name="exactname" value="1" />
            <div><input type="text" class="bginput" name="query" size="25" tabindex="1001" /><input type="submit" class="button" value="$vbphrase[go]" accesskey="s" tabindex="1004" /></div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option" title="nohilite">
            <label for="rb_fd_sp0"><input type="radio" name="showposts" value="0" id="rb_fd_sp0" tabindex="1002" checked="checked" />$vbphrase[show_threads]</label>
            &nbsp;
            <label for="rb_fd_sp1"><input type="radio" name="showposts" value="1" id="rb_fd_sp1" tabindex="1003" />$vbphrase[show_posts]</label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]f=$forumid" rel="nofollow">$vbphrase[advanced_search]</a></td>
    </tr>
    </table>
</form>
</div>
<!-- / forum search menu -->
</if>

<!-- icon key -->
<if condition="$show['threadslist']">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
<tr>
    <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_new.gif" alt="$vbphrase[new_posts]" border="0" /></td>
    <td class="smallfont">$vbphrase[new_posts]</td>
    <if condition="$vboptions['usehotthreads']">
        <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_hot_new.gif" alt="<phrase 1="$vboptions[hotnumberposts]" 2="$vboptions[hotnumberviews]">$vbphrase[more_than_x_replies_or_y_views]</phrase>" border="0" /></td>
        <td class="smallfont">$vbphrase[hot_thread_with_new_posts]</td>
    <else />
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
    </if>
</tr>
<tr>
    <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread.gif" alt="$vbphrase[no_new_posts]" border="0" /></td>
    <td class="smallfont">$vbphrase[no_new_posts]</td>
    <if condition="$vboptions['usehotthreads']">
        <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_hot.gif" alt="<phrase 1="$vboptions[hotnumberposts]" 2="$vboptions[hotnumberviews]">$vbphrase[more_than_x_replies_or_y_views]</phrase>" border="0" /></td>
        <td class="smallfont">$vbphrase[hot_thread_with_no_new_posts]</td>
    <else />
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
    </if>
</tr>
<tr>
    <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_lock.gif" alt="$vbphrase[closed_thread]" border="0" /></td>
    <td class="smallfont">$vbphrase[thread_is_closed]</td>
    <if condition="$show['dotthreads']">
        <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/thread_dot.gif" alt="$vbphrase[thread_contains_a_message_written_by_you]" border="0" /></td>
        <td class="smallfont">$vbphrase[you_have_posted_in_this_thread]</td>
    <else />
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
    </if>
</tr>
</table>
<else />
<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%">
<tr valign="bottom">
    <td>
        <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="0">
        <tr>
            <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_new.gif" alt="$vbphrase[contains_new_posts]" border="0" /></td>
            <td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_new_posts]</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old.gif" alt="$vbphrase[contains_no_new_posts]" border="0" /></td>
            <td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_contains_no_new_posts]</td>
        </tr>
        <if condition="$vboptions['showlocks']">
        <tr>
            <td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_old_lock.gif" alt="$vbphrase[a_closed_forum]" border="0" /></td>
            <td class="smallfont">&nbsp; $vbphrase[forum_is_closed_for_posting]</td>
        </tr>
        </if>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</if>
<!-- / icon key -->

<!-- forum rules & forum jump -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="bottom">
    <td width="100%">
        <div class="smallfont">&nbsp;</div>
        <if condition="$show['threadslist']">$forumrules</if>
    </td>
    <td>
        $forumjump
        <if condition="!$show['popups'] AND $show['adminoptions']">
            <br />
            <form action="moderator.php" method="get">
            <input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
            <input type="hidden" name="f" value="$forumid" />
            <div class="smallfont"><strong>$vbphrase[admin_tools]</strong> :</div>
            <select name="do" onchange="this.form.submit();">
                <optgroup label="$vbphrase[admin_tools]">
                    <option value="modposts" selected="selected">$vbphrase[view_posts_queue]</option>
                    <option value="modattach">$vbphrase[view_attachment_queue]</option>
                    <option value="move">$vbphrase[mass_move]</option>
                    <option value="prune">$vbphrase[mass_prune]</option>
                    <if condition="$show['addmoderator']">
                        <option value="addmoderator">$vbphrase[add_moderator]</option>
                    </if>
                    <if condition="$show['post_new_announcement']">
                        <option value="postannouncement">$vbphrase[post_new_announcement]</option>
                    </if>
                </optgroup>
            </select>$gobutton
            </form>
        </if>
    </td>
</tr>
</table>
<!-- / forum rules & forum jump -->

$footer
</body>
</html>